ПРОЕКТ УСПЕХ-вижте повече ТУК

От 1 февруари в Основно училище ,,Неофит Рилски" стартира проект УСПЕХ. Конкретен бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007 – 2013 година, е Министерството на образованието, младежта и науката.

Специфични цели на проекта:

 Осмисляне свободното време на учениците и превенция на маргинално и  рисково поведение;

 Обогатяване на извънкласната дейност със създаване на атрактивни клубове;

 Разширяване на възможностите за личностна изява на учениците;

Получаване на допълнителни знания;

Създаване на възможности за изява в насока, отговаряща на интересите на личността и обществото;

Формиране на трайни интереси и на качества, необходими за бъдещата трудова и житейска реализация на младите хора;

Спомагане за формирането на личностна култура и съвременна ценностна система;

Придобиване на социални умения и компетентности;

Засилване на съзнанието за общностна принадлежност и национална гордост;

Формиране на активна гражданска позиция у младите хора по актуални проблеми на училището, селото и обществото;

Намиране на алтернативен подход към застрашените от отпадане от учебния процес деца;

Усъвършенстване използването на информационните и комуникационните технологии в процеса на обучение;

://www.webnode.com